Uitschrijven

Wat jammer dat je gaat opzeggen.

  1. Het lidmaatschap van MOVE wordt aangegaan voor een geheel seizoen.
  2. Een seizoen loopt van 1 juni van het ene kalenderjaar tot en met 31 mei van het daarop volgende kalenderjaar.
  3. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per 31 mei (de einddatum van een seizoen) en dient tijdig (uiterlijk die 31ste mei) schriftelijk te geschieden bij de Penningmeester. Het lidmaatschap zal dan per die datum worden beëindigd, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
  4. Wordt desondanks tussentijds (per een andere datum dan per 31 mei) opgezegd dan is op grond van regel 3 het gevolg dat het lidmaatschap per de eerstvolgende 31ste mei zal worden beëindigd en dat de gehele contributie voor dat seizoen is verschuldigd. Slechts in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken (zie regel 5).
  5. In uitzonderlijke situaties, bij zwaarwegende en/of dringende redenen, kan worden verzocht om tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap. Door of namens het lid wordt hiervoor een schriftelijk verzoek ingediend bij de Penningmeester. In dit verzoek wordt aangegeven wat de zwaarwegende en/of dringende redenen zijn. Het Dagelijks Bestuur beslist op het verzoek en informeert de verzoeker schriftelijk over het genomen besluit. Omdat bij die besluitvorming persoonlijke omstandigheden van het lid een rol hebben gespeeld en de belangen van de vereniging en van het lid zijn meegewogen kunnen andere leden geen rechten ontlenen aan het besluit.